CALITATEA DE MEMBRU AL COLEGIULUI FARMCIȘTILOR SIBIU

Conform prevederilor legale în vigoare, profesia de farmacist pe teritoriul României se exercită de către farmaciştii posesori ai Certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România.

Certificatul de membru al Colegiului Farmaciştilor din România se acordă farmaciştilor care, făcând cerere expresă în acest sens, îndeplinesc următoarele condiţii:
1. deţin un titlu oficial de calificare în farmacie;
2. nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute de lege;
3. sunt apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de farmacist;
4. nu au întrerupt exercitarea profesiei pe o perioadă mai mare de 5 ani sau au obţinut diploma de licenţă în ultimii 5 ani;
5. au achitat taxa de înscriere în Colegiul Farmaciştilor din România.

Dovada îndeplinirii condiţiilor de mai sus şi emiterea certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România, se face pe baza unui dosar care conține următoarele documente:
1. cerere de înscriere;
2. titlul de calificare în profesia de farmacist;
3. dovada exercitării profesiei de farmacist în ultimii 5 ani, respectiv adeverinţă de la locul de muncă, dacă este cazul;
4. cazier judiciar;
5. certificat de sănătate care să ateste starea de sănătate corespunzătoare exercitării profesiei de farmacist. Certificatul medical va fi vizat inclusiv de medicul psihiatru;
6. declaraţie pe propria răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate şi faptul că la absolvirea facultăţii a depus jurământul;
7. copie a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
8. chitanţă privind achitarea taxei de înscriere în Colegiul Farmaciştilor din România;

9. dovada efectuării a 40 ore de educație farmaceutică continuă (nu este cazul pt. absolvenții  din anul în care se solicită obținerea Certificatului).

 

Pentru mai multe informații, puteți consulta Decizia Consiliului Național al Colegiului Farmaciștilor din România nr. 4/2004


Referitor la Certificatul Profesional Curent, dorim să facem următoarele precizări:În conformitate cu prevederile Legii farmaciei nr. 266/2008 în forma consolidată aşa cum a fost ea publicată M.O. nr. 448/30.06.2009 partea I, precum şi a Normelor de aplicare publicate în M.O. nr. 538/03.07.2009 partea I, farmaciştii care vor deţine funcţia de farmacist şef într-o unitate farmaceutică (în cazuri de înfiinţări de noi unităţi farmaceutice, precum şi a schimbărilor farmacistului sef – pentru cei care vor prelua funcţia de şef), se vor adresa colegiilor judeţene pentru obţinerea Certificatului Profesional Curent.De asemenea, acest document le este necesar și farmaciștilor care doresc să își exercite profesia în afara granițelor tării.Metodologia de întocmire şi eliberare a Certificatului Profesional Curent, a fost stabilită prin Decizia Consiliului Naţional al C.F.R. nr. 1/2007, decizie publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 324 din 15.05.2007.Vă prezentăm mai jos, principalele prevederi ale Deciziei nr. 1/2007, astfel:
– Certificatul Profesional Curent va fi întocmit de către Colegiul Farmaciştilor din România şi eliberat de colegiul teritorial la care este înregistrat solicitantul;- Valabilitatea Certificatul Profesional Curent este de 3 luni de la data emiterii;- În termen de maxim trei zile de la primirea solicitării de eliberare a Certificatului Profesional Curent, colegiul teritorial va transmite Colegiului Farmaciştilor din România cererea tip pentru întocmirea şi eliberarea documentului;- În termen de maximum 30 zile de la primirea cererii, C.F.R. va întocmi certificatul şi îl va transmite colegiului teritorial;- Pentru obţinerea Certificatului Profesional Curent, farmacistul va depune la colegiul teritorial, un dosar care va cuprinde următoarele documente:
1. cerere tip;
2. copie a diplomei de licenţă;
3. copie a Certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România;
4. copia actului de identitate sau a paşaportului solicitantului;
5. copii ale documentelor privind specialităţile obţinute;
6. atestarea colegiului teritorial la care este înregistrat farmacistul solicitant, privind existenţa sau nu a suspendării dreptului de exercitare a profesiei de farmacist ori a unei interdicţii temporare sau definitive în acest sens.
Certificatul Profesional Curent se va emite de către Colegiul Farmaciştilor din România care îl va realiza şi îl va transmite colegiului teritorial;- Colegiul teritorial, va întocmi un Registru de evidenţă – cu datele de identificare a Certificatelor Profesionale Curente eliberate farmaciştilor din judeţul respectiv – şi le va remite solicitanţilor sub semnătură de primire.

Comisia de disciplină  – Deontologie Farmaceutică

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare, în Titlul XIV, Cap. III – Organizarea și funcționarea Colegiului Farmaciștilor din România, Secțiunea a 6-a intitulată “Răspunderea disciplinară”, prevede:

“Art. 613
Farmacistul răspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor și regulamentelor profesionale, a Codului deontologic al farmacistului și a regulilor de bună practică profesională, a Statutului Colegiului Farmaciștilor din România, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale Colegiului Farmaciștilor din România, precum și pentru orice fapte săvârșite în legatură cu profesia sau în afara acesteia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea și prestigiul profesiei sau ale Colegiului Farmaciștilor din România.

Art. 614
(1) În cazurile prevăzute la art. 613, plângerea împotriva unui farmacist se depune la colegiul al carui membru este.
(2) Biroul consiliului, în baza anchetei disciplinare efectuate de către departamentul de jurisdicție profesională, poate decide:
a) respingerea plângerii ca vădit nefondată;
b) solicitarea completării anchetei disciplinare;
c) dispunerea trimiterii dosarului disciplinar la comisia de disciplină.
(3) Împotriva deciziei de respingere a plângerii persoana care a făcut plângerea poate depune contestație la colegiul a cărui decizie se contestă. Aceasta se soluționează de către Biroul executiv al Consiliului național.

Art. 615
(1) În cadrul fiecărui colegiu teritorial se organizează și funcționează o comisie de disciplină, constituită din 3 membri, independentă de conducerea colegiului, care judecă abaterile disciplinare săvârșite de farmaciștii cuprinși în acel colegiu.
(2) În cadrul Colegiului Farmaciștilor din România se organizează și funcționează Comisia superioară de disciplină.
(3) Procedura judecării abaterilor este prevazută în Statutul Colegiului Farmaciștilor din România, cu respectarea principiului egalității, a dreptului de apărare, precum și a principiului contradictorialității”.

Pentru mai multe informații, puteți consulta mai jos:
– Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare;
– Decizia Adunării Generale Naționale nr. 2/2009 privind aprobarea Statutului Colegiului Farmaciștilor din România și a Codului Deontologic al farmacistului